Comparteix:

Reserva d'espais a associacions de l'EPSEM i altre personal de la UPC

Pot sol·licitar una reserva d'espais, els responsables de les associacions de l'EPSEM o persones en qui designin o persona de la UPC.

Cal fer la sol·licitud de la reserva d'espais amb una antelació mínima de 7 dies de la data a reservar.

1. Per sol·licitar una reserva d'espai,  cal fer un tiquet DEMANA a l’Àrea Acadèmica de l’EPSEM com a mínim amb una setmana d’antelació  indicant la informació següent:
  • Dades de la persona responsable de la reserva: Nom complet, DNI/NIE i telèfon de contacte
  • Data i hora de la reserva
  • Espai o tipus d'espai que es necessita
  • Necessitats especifiques de l’espai: micros, projector…
  • Tipus d’activitat a realitzar 
  • Nombre d’usuaris de l’espai

 

2. S’informarà al Responsable COVID de  l’activitat i es sol.licitarà la seva autorització. 

3. Un cop obtinguda l’autorització es comunicarà a través del tiquet DEMANA.

4. El responsable de l'associació caldrà que empleni i retorni degudament complimentat i signat el document "Protocol a seguir a l'EPEM pel COVID", sense aquest document no s'autoritzarà la cessió de l'espai.

5. L’Àrea Acadèmica comunicarà a l’Àrea de Manteniment i de SICM les necessitats especifiques de l’espai, en cas que sigui necessari.

6. El dia abans de la realització de l’activitat, l’Àrea Acadèmica comunicarà a l’Àrea de Manteniment i a l’Àrea de Recepció les dades nessàries per tal de que puguin facilitar l’accés a l'espai i la realització de l’activitat.

 

En cas de que finalment no es necessiti l'espai, cal comunicar-ho quan abans millor mitjançant el mateix tiquet DEMANA.

 

Actualitzat:  05/02/2021