Comparteix:

Reserva d'espais a persones externes a la UPC

Pot sol·licitar una reserva d'espais, qualsevol persona, associació o entitat que no sigui ni PDI, ni PAS ni estudiant de l'EPSEM.

Cal fer la sol·licitud de la reserva d'espais amb una antelació mínima de 7 dies de la data a reservar.

1. Per sol·licitar una reserva d'espai,  cal que faci arribar un correu electrònic a reserves.epsem@upc.edu com a mínim amb una setmana d’antelació, indicant la informació següent:
  • Dades de la persona responsable de la reserva: Nom complet, DNI/NIE i telèfon de contacte
  • Data i hora de la reserva
  • Tipus d'espai que es necessita
  • Necessitats especifiques de l’espai: micros, projector…
  • Tipus d’activitat a realitzar 
  • Títol i breu resum del contingut de l’activitat.
  • Nombre d’usuaris de l’espai

 

2. S’informarà al Delegat del Covid del Centre i a la cap de la UTG de l’activitat i es sol.licitarà la seva autorització

3. Un cop obtinguda l’autorització es comunicarà per correu electrònic la reserva de l’espai al tercer i es sol.licitarà el pressupost de la cessió de l’espai a l’Àrea Econòmica la qual realitzarà el pressupost i el comunicarà a la persona interessada, que l’haurà d’acceptar.

4. A continuació el tercer caldrà que empleni i retorni degudament complimentat i signat el document "Protocol a seguir a l'EPEM" pel COVID, sense aquest document no s'autoritzarà la cessió de l'espai.

5. L’Àrea Acadèmica comunicarà a l’Àrea de Manteniment i de SICM les necessitats especifiques de l’espai, en cas que sigui necessari.

6. El dia abans de la realització de l’activitat, l’Àrea Acadèmica comunicarà a l’Àrea de Manteniment i a l’Àrea de Recepció les dades nessàries per tal de que puguin facilitar l’accés a l'espai i la realització de l’activitat.

 

En cas de que finalment no es necessiti l'espai, cal comunicar-ho quan abans millor al correu electrònic a reserves.epsem@upc.edu 

 

Actualitzat:  05/02/2021

Keywords
EXTERNS_GA