Comparteix:

La Unitat de Suport a la Recerca és el centre que la UTG posa a l'abast dels seus ens de recerca i de les empreses, per tal de facilitar-los la recerca i potenciar la innovació tecnològica, mitjançant la transferència de resultats. També es configura com l'instrument clau de la UTG que proporciona les millors alternatives tecnològiques i facilita l'assessorament estratègic en finançament públic per al desenvolupament de projectes d'R+D+I.

A grans trets, l'activitat es desenvolupa en:

  • Assessorament i acompanyament de projectes.

  • Gestió de projectes de recerca i transferència de tecnologia.

  • Promoció R+D+I.