Comparteix:

Simultaneïtat d'estudis

La simultaneïtat d'estudis es dona quan un estudiant vol compaginar diferents estudis. Per fer-ho ha d’aconseguir plaça a cada estudi mitjançant el procés de preinscripció.

En el cas dels estudiants procedents d’altres universitats, és necessari que presentin la sol·licitud del trasllat d’expedient per simultaneïtat de la universitat o centre d’origen, excepte si aquesta institució no el tramita.

En el cas dels estudiants procedents de la mateixa UPC, és imprescindible que hagin fet el tràmit intern de sol·licitud de la simultaneïtat.

Cal tenir present

Per ser admès en la simultaneïtat d'estudis, és imprescindible que tenir un bon rendiment acadèmic.

Per a les següents simultaneïtats, l'EPSEM ha aprovat aplicar les següents taules automàtiques de reconeixement: 

- Grau en Enginyeria d'Automoció que volen cursar simultaneïtat el Grau en Enginyeria Mecànica

- Grau en Enginyeria d'Automoció que volen cursar simultaneïtat el Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica

Tràmit de simultaneïtat entre estudis de l'EPSEM


L'estudiant del Centre que vol cursar la simultaneïtat entre 2 titulacions de grau, ha de:

  • Realitzar la preinscripció a la segona titulació a la qual vol fer la simultaneïtat
  • Quan s'hagi rebut l'acceptació al segon Grau, es rebrà informació de les dates de matrícula.
  • Des de e-Secretaria s'ha de fer una instància sol·licitant la simultaneïtat d'estudis.
  • Cal fer la matrícula en el període indicat. És imprescincible fer aquesta matrícula, ja que sinó es perd la plaça al grau. En aquesta matrícula cal matricular totes les assignatures del primer quadrimestre.
  • A continuació s'ha de sol·licitar el reconeixement de crèdits. Consulta més informació aquí 
  • Una vegada sol·licitat el reconeixement de crèdits, es crearà una taxa que caldrà pagar (Gestió Acadèmica es posarà en contacte amb vosaltres via demana sol·licitant el pagament de la taxa i les assignatures que voleu matricular).
  • Quan s'acabi el reconeixement, us farem arribar l'informe de reconeixement, la modificació de la matrícula i es farà el recàlcul econòmic de la matrícula que podreu consultar a e-Secretaria . 

A tenir en compte

- La sol·licitud té una taxa establerta segons el  Decret de preus.

- No es reconeixen les assignatures suspeses ni les assignatures ja reconegudes

- Si en el moment del reconeixement no s'ha aprovat totes les assignatures que es poden reconèixer, més endavant es pot tornar a demanar el reconeixement de les assignatures que falten (sense pagar la taxa del reconeixement per segona vegada)

- Es poden reconèixer un màxim de 180 crèdits (i un màxim de 12 crèdits per pràctiques curriculars)

- Una vegada titulat d'Automoció, els crèdits del grau de Mecànica es pagaran amb el recàrrec de 2a titulació (un 40% més cars)

 

  

Actualitzat:  15/06/2022