Comparteix:

SOM - Servei d'Obres i Manteniment

El Servei d´Obres i Manteniment del Campus de Manresa té la missió de vetllar per la conservació dels edificis, espais i instal·lacions que formen part del Campus (edificis de la EPSEM i la BCUM), tenint en compte el marc legal i normatiu vigent en cada moment, les directrius generals de la UPC i les particulars del Campus UPC Manresa, tot això amb vocació de servei i amb l´objectiu final d´oferir un treball de qualitat a tota la comunitat universitària perquè pugui dur a terme les seves activitats als diferents espais amb les màximes garanties.

El SOM treballa diàriament en feines vinculades al manteniment correctiu, preventiu i normatiu així com en l´estratègia i planificació de projectes a mitjà i llarg termini amb la col·laboració de les direccions de l´Escola, la Unitat Transversal de Gestió i el Servei d´Infraestructures.

Al mateix temps el Servei ofereix recolzament logístic a diferents àrees, serveis i comunitat en general que conformen el Campus quan les tasques que duen a terme  així ho requereixen.